การปรับปรุง: 2017-04-17 14:02
  1. 成田国際空港1
ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ เป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ที่เมืองนะริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดย บริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ ซึ่งแปรสภาพมาจาก องค์การบริหารงาน ท่าอากาศยานนานาชาติ...
การปรับปรุง: 2016-11-07 16:09
  1. 地獄のぞき
  ภูเขาโนะโกะกิริ มีความสูงถึง 330 เมตร  เป็นภูเขาหินแกรนิตที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ด้วยมีรูปร่างที่ แปลกตา โดยเฉพาะบริเวณยอดเขา ซึ่งมีลักษณะเป็นชะง่อนผายื่นออกไปในอาก...