Updated: 2015-06-23 15:59
  1. ခိဂ်ိမကိုဂင္းပန္းၿခံ
၂၅ဟက္တာအက်ယ္႐ွိေသာပန္းၿခံထဲတြင္သစ္သားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာဂ်ဴပီတာအမည္႐ွိဂ်က္ကိုစတာ၊ခ်ားရဟတ္၊ကေလးမ်ားအတြက္အ႐ုပ္မ်ားၿဖင့္ေဆာ့ကစားႏုုိင္ေသာခိဂ်ိမအ႐ုပ္ကေလးမ်ားႏိုင္ငံေတာ္စသည္ၿဖင့္ကေလးမ်ားမွအစလူၾကီးမ်ားအထိေပ်...
AMERIAN EXPRESS VISA MASTER CARD
Updated: 2015-06-23 13:49
ဘက္ပု႐ိုးရာ၀ါးယက္လုပ္ငန္းစင္တာဟာ လူနဲ႔၀ါးရဲ႕ဆက္စပ္မွုုအဓိပါၺယ္ကိုၿပခန္းသေဘာလုပ္ထားေသာေနရာတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ဘက္ပုရဲ႕႐ိုးရာလက္မွူ၀ါးလုပ္ငန္းကိုလြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုုင္ရန္ စာၾကည့္တိုက္၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ာ...
Updated: 2015-06-23 13:15
"ယုႏို႔ဆုဘို"ဟာယုုဖုအင္းဘူတာအနီး႐ွိလမ္းၿဖစ္ၿပီး အဲဒိုးေခတ္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္ကိုေဖာ္ၿပေနပါတယ္။ ယုဖုအင္းနဲ႔အိုအိတရဲ႕ ေဒသထြက္ကုန္၊ အစားအစာ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းဆိုင္အမ်ားအၿပားကို...
Updated: 2015-06-23 11:53
  1. ခ႐ူး႐ူး ယုဖုအင္း မင္းဂဲမုရ (႐ိုးရာလက္မွုေက်း႐ြာ)
ခ႐ူး႐ူး ယုဖုအင္း မင္းဂဲမုရ (႐ိုးရာလက္မွုေက်း႐ြာ)ဟာ ယုဖုအင္းဘူတာမွ ၁၅မိနစ္လမ္းေလ ွ်ာက္သြားရေသာေနရာတြင္ တည္႐ွိၿပီး အိမ္အေဟာင္းမ်ားအစီအရီ႐ွိေနပါတယ္။ ထို႔ၿပင္ ဖန္လုပ္ငန္း၊ ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ာ...
Updated: 2015-06-23 10:09
  1. ခ႐ူး႐ွုုးသဘာ၀ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ အာဖရိကန္ဆာဖရီ
၁၁၅ဟက္တာအက်ယ္အ၀န္း႐ွိၿပီး၇၀ေက်ာ္ေသာမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္၁၃၀၀ေက်ာ္ေသာတိရစာၦန္မ်ားကိုေတြ႔ၿမင္ႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ၾကံ့၊သစ္ကုလားအုတ္၊ၿခေသၤ့မ်ား႐ွိရာအာဖရိကန္ဆာဖရီဟာသဘာ၀ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားကိုလာေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ွုုသ...
VISA MASTER CARD
Updated: 2015-06-17 15:27
  1. ယုဖုခ၀လ ွ်ိဳ
ဆု႐ုမိေတာင္ႏွင့္ယုဖုေတာင္ၾကား႐ွိယုဖုၿမစ္အထက္ပိုင္းတြင္တည္႐ွိေသာ ယုဖုခ၀လ ွ်ိဳဟာ၁၅မွ၆၀မီတာအနက္႐ွိၿပီး ၁၂ကီလိုမီတာ႐ွည္လ်ားပါတယ္။ လ ွ်ိဳတစ္ေလ ွ်ာက္တြင္ေရတံခြန္၄၀ေက်ာ္႐ွိၿပီး သဘာ၀အလွတရားကိုခ...
Updated: 2015-06-17 14:50
  1. မိနမိတတဲအိ႐ွိပန္းၿခံ
၁၀.၈၅ဟက္တာအက်ယ္အ၀န္း႐ွိေသာပန္းၿခံတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး၊ လမ္းေလ ွ်ာက္ထြက္ရင္းေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ေကာင္းေသာေနရာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ လမ္းေလ ွ်ာက္ထြက္ရင္းအပင္ေတြလည္းေလ့လာႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးအစား ၁၄၀နဲ႔ ၂၃၀၀၀ေလာက္အပင္ေတြ႐ွိၿပီ...
Updated: 2015-06-17 13:51
  1. ေဆာင္းဦး
ယုဖုဒကဲေတာင္တန္းဟာေရပူစမ္းေၾကာင့္ထင္႐ွားတဲ့ ဘက္ပုယုဖုအင္းေဒသတြင္တည္႐ွိပါတယ္။ ဘက္ပုရဲ႕မ်က္ႏွာစာတစ္ခုပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၅၈၃မီတာအၿမင့္႐ွိၿပီး အေ႐ွ႔ဘက္နဲ႔အေနာက္ဘက္ တစ္ဘက္စီတြင္ ေတာင္ထိပ္ႏွစ္ခု႐ွိပါတယ္။ ထိ...
Updated: 2015-06-17 13:21
  1. ေ႐ွာနင္းဂါးဟမားပန္းၿခံ
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၇၀၀ေက်ာ္က သူေတာ္စင္တစ္ဦးက ခ႐ူး႐ွူးသို႔လာေရာက္စဥ္ကပထမဆံုးသြားေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူေတာ္စင္ရပ္ေတာ္မူခဲ့ရာပန္းၿခံ (ခ) ေ႐ွာနင္းဂါးဟားမား ပန္းၿခံဟုေခၚတြင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိပင္...
Updated: 2015-06-17 13:02
  1. ယုဖုအင္း ၿမင္းလွည္းခရီး
ယုဖုအင္းဘူတာမွ ၿမင္းလွည္းၿဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းလွပေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလွကို ခံစားရင္း ယုဖုေတာင္တန္းတစ္ေလ ွ်ာက္ကိုလည္ပတ္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  တစ္ေခါက္ ၅၀မိနစ္ ေရာက္႐ွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား :...

စာမျက်နှာများ