ဂ်ပန္ နိဳင ္ငံ မွာ ရထား ၊ ဘတ္စ္ ကား တို့ စီး နွင္း ရင္ ေအာက္ ပါ က်င့္၀တ္ မ်ား ကို လိုက္ နာရပါမည္။

・ရထား ( သို့ ) ဘတ္စ္ ကား ဂိတ္ တြင္ စီးနွင္း ရန္ ေစာင့္ ဆိုင္း ရာ တြင္ အမ်ား သူ ငါ နည္း တူ တန္းစီ ၿပီး ေစာာင့္ ဆိုင္ းရပါမည္။ အလယ္ကေန ၿဖတ္ ၀င္ တာ တို့ လံုး ၀ မလုပ ္ရပါ။

・ဘတ္စ္ သို့ ရထား ေပၚ က ေန လူ က ဆင္း ေန တဲ့ အခ်ိန္ မွာ မတက္ ပါ နွင့္ ! ( အဆင္း သမား ဦး စားေပး စနစ္ ) သူတို့ ဆင္း လို့ ၿပီး သည့္ အခ်ိန္ အထိ ေစာင့္ ၿပီး မွ တက္ ပါ။

・ယဥ္ အတြင္း အသံ က်ယ္က်ယ္ ၿဖင့္ စကား ေၿပာ ၿခင္း ၊ သီးခ်င္း နားေထာင္ စဥ္ နားၾကပ္ မွ အသံ မ်ားေဘး သို့ ယိုထြက္ ေနၿခင္း မ်ား မရွိ ရန္ သတိထား ပါ ။ လက္ ကိုင္ ဖုန္း ေၿပာၿခင္း ေရွာင္ က်ဥ္ပါ။

・ေဘးခံု မွာ လြတ္ ၿပီး မထိဳင္ ပဲ နဲ့ မိမိရဲ့ ပစၥည္း ကို ခံုေပၚ မွာ တင္ ၿပီး စီး နွင္း ၿခင္း မၿပဳ ရ။ ဒူး ေပၚ ကို ပစၥည္း တင္ စီး ပါ ဒါမွ မဟုတ္ အေပၚ က စင္ မွာ တင္ ပါ။

・ယဥ္ အတြင္း အစာ စား သံုး ၿခင္း နွင့္ ေသာက္ သံုး ၿခင္း ခြင့္ မၿပဳ ပါ။

・အမ်ား သူ ငွာ အသံုး ၿပဳ ေသာ ယဥ္ မ်ား တြင္ က်င့္ ၀တ္ ကို လိုက ္နာ ကာ နွစ္ဦး နွစ္ဖက္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ အသံုး ၿပ ၾကရေအာင္။

 

(Photo by pakutaso)