Updated: 2016-07-05 11:21
  ဟာကတ ဂိအြန္း ရာမခစ ဟာ နွစ္ စဥ္ ၇ လပိုင္း ၁ ရက္ ေန့ က ေန ၁၅ ရက္ ေန့ အထိ က်င္း ပ ၿပဳ လုပ္ ၿပီး က်င္း ပ ေနစဥ္  မီတာ ၁၀ ေက်ာ္ တဲ့ ရာမခစ စၾကီး ေတြ ကို တန္း စီ ထား တာ ၿမင္ ရမွာ ၿဖစ္ ၿပီး ေတာ့...