Updated: 2016-06-27 15:53
စာ့ပိုေရာ္ ဘီယာ ကို စတင္ ထုတ္ လုပ္ ခဲ့ တဲ့ ဟို့ကိုင္းဒိုး စာ့ပိုေရာ္ ၿမိဳ့ က ဂ်ပန္ နိုင္ ငံ မွာ ပထမဦး ဆံုး ဘီယာ ကို ထုတ္ လုပ္ ခဲ့ တဲ့ ေဒ သ ပဲၿဖစ္ ပါတယ္။ ( စာ့ပိုေရာ္ ဘီယာ သမိုင္း ၿပ တိုက္ ) မွာ ဆို ရ...
Updated: 2016-06-20 17:01
  1.  စန္း နဲန္း ဇက ညေနပိုင္း
နိနဲဇက နဲ့ စန္း နဲ ဇက ဟာ ေက်ာက္တုန္း ေလး ေတြ ခင္း ထား တဲ့လမ္း ေလး နဲ့ က်ိဳတိုၿမိဳ့ ရဲ့ ရိဳး ရာ အလွ ကို ခံ စား နိုင္ တဲ့ ေနရာေလး တစ္ ခု ပဲ ၿဖစ္ ပါတယ္။ လက္ ရွိမွာ အေရာင္းဆိုင္ အေတာ္ အမ်ား ရွိၿပီး ၊ လမ္း...
Updated: 2016-06-16 15:33
ဟာကတ ကပ္ေၾကး ဟာ ဂ်ပန္ နိုင္ ငံ ရဲ့ ဓေလ့ ထံုး တမ္း နဲ့ ယခင္ နည္း ပ ညာအေလ်ာက္ ၿပဳလုပ္ ထား တာ ၿဖစ္ ၿပီး အလြန္ ပင္ အသြား ထက္ ပါတယ္။ ခါမာခးရာေခာတ္ မွာ ေတာင္ ပိုင္း ၿပည္ နယ္ က ေန ၿပန္ လာ တဲ့ ရွကိုးခုမဲ ကေန...
Updated: 2016-04-18 16:21
  1. အာရီတာ အိုး ၿမိဳ့ ေတာ္
အိုး ထည္ တို့ ရဲ့ ၿမိဳ့ ေတာ္ အာရီ တာ ၊ ဂ်ပန္ နိုင္ ငံ ရဲ့ အိုးဖုတ္ ၿခင္း နဲ့ ထြန္း ကား ခဲ့ ၿပီး နွစ္ ၄၀၀ ေက်ာ ္သမိုင္း ရွိတဲ့ ၿမိဳ့ ပဲ ၿဖစ္ ပါ တယ္။ အာရီတာ ရာခိ ဆိုတာ ကေတာ့ အာရီ တာ ၿမိဳ့ ကို ဗဟို ၿပဳ ၿ...
Updated: 2016-03-30 13:25
   ကိုးစုဂိဂ၀ ခိ ဟန္း  မွာ ရွိတဲ့ အိရွင္း ဖုရဳစတို ၿပတိုက္ ဟာ  ၊အဲဒို ေခာတ္ အၿပီး မွာ မဲဂ်ိ ေခာတ္ အစ ပိုင္း မွာ တည္ ေထာင္ ခဲ့ ၿပီး ဦး အိုးခုဘို ရဲ့ ေမြး ရပ္ ေၿမလဲ ၿဖစ္ ပါ တယ္။...
Updated: 2016-03-04 14:05
၁၇ရာ စုနွစ္ အထက္ ဥေရာပ ဘုရင္ တို့ ကိုေတာင္ ဆြဲ ေဆာင္ မွု ေပး ခဲ့ ပါ တယ္ ။ နိုင္ ငံ တကာ မွာ ရွိ တဲ့ ေၾကြ ထည္ လက္ ရာေတြကို ေတာင္ သူ့ အရိပ္ ေတြ ကိုေ ပး ခဲ့ တဲ့ အရီတ ေၾကြ ထည္ ရြာ ကေလး ၿဖစ္ ပါတယ္။ ေနာက္...
Updated: 2016-03-04 13:43
ႏွစ္ တစ္ ရာေက်ာ္ ေတာက္ ေလ်ာက္ အသံဳး ၿပဳလာ တဲ့ အိုး ၾကီး နဲ့ ယခု လဲ ပဲ ေရွာခ်ဴး ခ်က္ အရက္ ကို ခ်က္ လုပ္ ေနၿပီးေတာ့ ၊ ခ်က္ ၿပဳတ္ ရန္ ၿပင္ ဆင္ ပံဳ တို့ ကို မ်က္ ၿမင္ ကိုယ္ ေတြ့ ေလ့ လာ နိုင္ ပါ တယ္။စမ္းသပ...
Updated: 2015-06-23 13:49
ဘက္ပု႐ိုးရာ၀ါးယက္လုပ္ငန္းစင္တာဟာ လူနဲ႔၀ါးရဲ႕ဆက္စပ္မွုုအဓိပါၺယ္ကိုၿပခန္းသေဘာလုပ္ထားေသာေနရာတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ဘက္ပုရဲ႕႐ိုးရာလက္မွူ၀ါးလုပ္ငန္းကိုလြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုုင္ရန္ စာၾကည့္တိုက္၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ာ...
Updated: 2015-06-02 15:35
  1. ဟကတအ႐ုပ္ပန္းခ်ယ္ေနပံု
ဟကတရဲ႕႐ိုးရာလက္မွုပစၥည္းမ်ားကိုုကိုယ္စားၿပဳေနေသာေနရာတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ဖုခုအိုကၿမိဳ႕ရဲ႕ယဥ္ေက်းမွုကုိၿပသေနပါတယ္။ ရဲတိုက္မွုး ခု႐ိုဒကစတင္၀င္ခ်ိန္ ဖုခုအိုကရဲတိုက္တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ခ၀ရႏွင့္ မိဆခိအ႐ုပ္မ...
Updated: 2015-06-02 15:06
  1. ဟကတအိုဘီယက္ကန္း
ဖုခုအိုကကို ကိုယ္စားၿပဳေနတဲ့ လက္မွုအႏုပညာမ်ား၊ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမွုမ်ားကိုၿပသထားတဲ့ေနရာတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ အရင္ေခတ္ကာလက ဘခုဖုကိုဆက္သရန္အတြက္ၿပဳလုပ္ရာမွ ဟကတရဲ႕အိုဘီ (ကီမိုႏိုတြင္ခ်ည္ေသာၾကိဳး)အၿဖစ္နာမည...

စာမျက်နှာများ