Privacy Policy

 

Kinikilala ng Media International Co. Ltd. (na tatawagin sa katagang “Kumpanya” mula ngayon) ang kahalagahan ng personal na impormasyon sa napakaprogresibong pamamaraan ng komunikasyon na mayroon ang ating lipunan sa ngayon. Kinikilala rin ng Kumpanya ang mahalagang tungkulin ng wastong pamamahala ng personal na impormasyon, kung kaya’t inihahayag ng Kumpanya na kanilang pagsisikapang pangalagaan ang personal na impormasyon base sa mga sumusunod na patakaran.

 

Pagsunod sa mga batas at alituntunin para sa pangangalaga ng personal na impormasyon

Sa tuwing magkakamit ng personal na impormasyon ang Kumpanya, gagawin nila ito sa pamamagitan ng mga nararapat at makatarungang paraan, at pagsusumikapan nilang linawin ang layunin ng paggamit ng impormasyong ito.

 

Paggamit ng personal na impormasyon

Ang layunin ng paggamit ng personal na impormasyon na makakamit ng Kumpanya ay isasabahagi sa oras ng pagkatanggap nito. Maaari rin itong gamitin sa loob ng kasaklawan ng ibang makatwirang pamamaraan kung kinakailangan sa pagsasakatuparan ng negosyo. Bukod pa rito, kung kakailanganin ng third party ang personal na impormasyong hawak ng Kumpanya, pangangasiwaan ng Kumpanya ang matuwid na paggamit ng personal na impormasyon na gagamitin ng magkasamang third party at iba pang katauhan.

 

Pamimigay ng personal na impormasyon sa mga third party

Maliban sa mga nakatakda nang batas at alituntunin, hindi ipagkakaloob ng Kumpanya ang personal na impormasyon sa kahit kaninong third party kung ito ay walang pahintulot ng mismong taong pinanggalingan ng impormasyong ito.

 

Pamamahala ng personal na impormasyon

Isasakatuparan ng Kumpanya ang kinakailangan at naaangkop na mga hakbang na pangseguridad para mapanatiling wasto at makabago ang personal na impormasyon, at para mapigilan ang pagkawala, pagkakagalaw o ang pag-leak nito.

 

 

Paglantad, pagwasto, pagtigil, at pagtanggal ng personal na impormasyon

Ikinikilala ng Kumpanya ang karapatan ng user na maghangad ng legal na paglalantad, pagwawasto, pagtitigil o pagtanggal ng kanilang personal na impormasyon. Sa pamamagitan ng pagtatag ng isang assistance service ng personal na impormasyon, kung mayroong mga kahilingan para sa mga nabanggit, agad-agad na aasikasuhin ng Kumpanya ang bagay na ito alinsunod sa mga batas at alituntunin ng Japan.

 

 

Sistema at organisasyon

Ang Kumpanya ay may ipinapatupad na sistema para maayos na maasikaso ang personal na impormasyon. Isinasakatuparan rin ng Kumpanya ang angkop na pamamahala ng personal na impormasyon para sa gamiting pangnegosyo.

 

 

Pagsulong at pagsasakatuparan ng mga patakaran sa opisina para sa proteksyon ng personal na impormasyon

Ang Kumpanya ay bumuo ng mga patakaran sa opisina para sa proteksyon ng personal na impormasyon, na siyang laging pinapanindigan sa pinakamabuting kondisyon, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti at pagpapatupad bilang pangkaraniwang kaalaman sa buong Kumpanya sa tulong ng pagsasanay at pag-aaral ng mga patakarang ito, alang-alang sa pagsasakatuparan ng privacy policy na ito.