Tungkol sa Discovery Japan

 

Ang Discovery Japan website na ito ay nagbibigay ng katangi-tanging rehiyunal na impormasyon ukol sa mga hotel, pagkaing Hapon, mga handicraft, mga lokal na produkto, pananamit, pangkulturang at pang-industriyang karanasan, at iba pang impormasyon para sa mga taong gustong bumisita sa bansang Hapon.

 

Bukod dito, mayroon ring koleksyon ng kanya-kanyang karanasan sa pagpunta sa iba’t-ibang tourist spot sa Japan sa website na ito na inilalathala ng mga dayuhang nakatira o nakapunta na dito.

 

Lubos naming ikagagalak kung kayo ay makatuklas ng tradisyong Hapones o panibagong bagay na ikabibighani ninyo sa bansang Hapon sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito.

 

 

 

--------Mga Tuntunin sa Paggamit-------

 

Ang mga Tuntunin sa Paggamit (na tatawagin sa katagang “Tuntunin” mula ngayon) ay inilalahad ang mga tuntunin at batayan ng mga serbisyo (na tatawagin sa katagang “Serbisyo” mula ngayon) na ibinibigay sa website na ito na pinapatakbo ng Media International (na tatawagin sa katagang “Kumpanya” mula ngayon). Ang mga Serbisyo ay dapat gamitin ng aming mga registered users (na tatawagin sa katagang “User” mula ngayon) sangayon sa kasunduan na ito.

 

Paggamit

Ang kasunduan na ito ay tumutukoy sa pagitan ng mga User at ng Kumpanya, at may kinalaman sa kahit ano at sa kalahatan ng mga Serbisyo.

 

 

Tungkol sa user registration

Ang mga nais mag-register sa website ay dapat gamitin ang paraang itinakda ng Kumpanya. Mabubuo ang user registration kapag inaprubahan na ng Kumpanya ang application. Ngunit gayunpaman, maaaring tanggihan ng Kumpanya ang application sa mga dahilang nakasaad sa baba, at inilalaan namin ang aming karapatan na hindi ilantad ang eksaktong kadahilanan para sa pagtanggi ng isang application.

(1)Pagdedeklara ng maling impormasyon habang nagreregister

(2)Kung ang application ay galing sa isang tao na lumabag na sa Terms sa nakaraan

(3)Kung pagpasiyahan ng Kumpanya na hindi nararapat ang application para sa mga kadahilanang hindi mailalantad

 

Tungkol sa pamamahala ng user ID at password

Ang User ang siyang may dala ng responsibilidad ng pamamahala ng kanilang sariling user ID at password. Hindi kailanman dapat ipasa o ipahiram ng user ang kanilang user ID at password sa isang third party. Kapag ang user ID at password ay tumugma sa nakaregister na impormasyon kapag naglog-in, ipapalagay ng Kumpanya na ang account ay kasalukuyang ginagamit ng User mismo at hindi ng ibang tao.

 

Mga Pagbabawal

Hindi dapat gawin ng User ang mga sumusunod na kilos habang ginagamit ang Services:

(1)Mga kilos na lumalabag sa mga batas at alituntunin o sa pampublikong katahimikan at kaugalian

(2)Mga kilos na may kinalaman sa mga kriminal na gawain

(3)Mga kilos na maaaring sumira o gumulo sa tungkulin ng server at network ng Kumpanya

(4)Mga kilos na maaaring gumulo sa pagpapatakbo ng server ng Kumpanya

(5)Ang pangongolekta o pag-iipon ng personal na impormasyon ng ibang mga User

(6)Ang pagpapanggap bilang ibang User

(7)Ang direkta o indirektang pagbibigay ng kaperahan o kita sa kahit anong katauhan, grupo o kumpanya na may impluwensiyang labag sa lipunan 

(8)Iba pang mga kilos na hindi kaangkop-angkop para sa Kumpanya

 

Pagkaantala ng Serbisyo

Maaaring pagpasiyahan ng Kumpanya na itigil ang pagbibigay ng Serbisyo sa kahit anong oras nang walang paunang sabi sa User para sa mga susunod na kadahilanan:

(1)Kapag ang Serbisyo ay dumadaan sa isang system maintenance o system update

(2)Kapag ang pagbibigay ng Serbisyo ay naging mahirap o imposible dahil sa pagkawala ng kuryente o sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad ng sunog, lindol, bagyo at iba pang mga natural na kalamidad

(3)Kapag ang computer o communication lines ay hindi sinasadyang mahinto

(4)Kapag pinagpasiyahan ng Kumpanya na ang pagbibigay ng Serbisyo ay naging mahirap para sa mga iba pang kadahilanan

 

Hindi inaako ng Kumpanya ang kahit anong responsibilidad kung ang User o ibang third party ay magtamo ng mga pinsala o pagkawala habang nakaantala ang Serbisyo.

 

 

Mga limitasyon at pagpapawalang-bisa ng registation

Pinanghahawakan ng Kumpanya ang kanilang karapatan na limitahan ang isang parte o ang kabuuan ng paggamit ng Serbisyo ng User, o pagwalaing-bisa ang registration ng user nang walang paunang sabi ayon sa mga sumusunod na kadahilanan.

(1)Kapag nilabag ng user ang kahit anong kondisyon ng mga Tuntunin

(2)Kapag napatunayan na maling impormasyon ang ginamit sa panahon ng pagregister.

(3)Dagdag pa rito, kapag pinagpasiyahan ng Kumpanya na ang paggamit ng Serbisyo at hindi naaangkop.

 

Hindi inaako ng Kumpanya ang kahit anong responsibilidad kung ang User o ibang third party ay magtamo ng mga pinsala o pagkawala dahil sa mga gawain na pagpapasiyahan ng Kumpanya sa ilalim ng artikulong ito.

 

Disclaimer

Sinusubukan ng Kumpanya na magbigay ng eksaktong impormasyon sang-ayon sa mga nilalaman ng website na ito (mga salita, guhit, larawan, video, mga computer program, iba’t-ibang data atbp.) ngunit hindi maipapangako ng Kumpanya ang katapatan at kaligtasan ng mga nilalaman na ito. Hindi rin inaako ng Kumpanya ang kahit anong responsibilidad kung magtamo ng kahit anong pinsala o pagkawala ang User habang ginagamit ang website na ito o kahit anong impormasyong galing sa website na ito. Dagdag pa rito, hindi hawak ng Kumpanya ang kahit anong responsibilidad sa kahit anong transaksiyon, komunikasyon at di pagkakaunawaan tungkol sa mga Serbisyo sa pagitan ng mga User at mga third party.

Pagbabago ng mga nilalaman ng Serbisyo

Pinanghahawakan ng Kumpanya ang karapatan na baguhin ang mga nilalaman ng Serbisyo o itigil ang pagbibigay ng Serbisyo nang walang babala sa User, at hindi rin inaako ng Kumpanya ang kahit anong responsibilidad sa kahit anong pinsala o pagkawala na maaaring matamo ng User dahil sa mga pagbabago o pagtitigil ng Serbisyo.

 

Mga pagbabago sa mga Tuntunin sa Paggamit

Kung kinakailangan, maaaring baguhin ng Kumpanya ang mga Tuntunin nang walang pagbabala sa User.

 

Intellectual Property and Copyright

Ang User ang may dala ng responsibilidad ng personal na pagkuha ng mga kinakailangang copyright, intellectual property right at pahintulot sa paggamit ng mga salita, larawan at video sa mga nilalaman ng website. Ang mga salita, larawan at video na ginamit sa website ay ipapagalay na mga kontribusiyon at maaaring baguhin.

Hawak ng user ang lahat ng karapatan sa kanilang mga sariling kinontribusyon at mga in-edit na larawan, video at salita na gamit sa website. Gayundin, ang mga karapatan ng kinontribusyon at in-edit na mga larawan, video at salita na gamit sa website at hindi pagmamayari ng User ay hawak ng kanya-kanyang may-ari at may-akda ng mga ito. Gayunpaman, ipapalagay ng Kumpanya na ang lahat ng karapatan ng lahat ng kontribusyon at mga in-edit na larawan, video at salita na gamit sa website ay hawak ng mga User o kinuha ang pahintulot ng kanya-kanyang may-ari at may-akda ng mga ito. 

 

Ang karapatan ng lahat ng mga pagsasaling-wika ng mga kontribusyon at in-edit na larawan, video at salita, pati na rin ang lahat ng pag-eedit o pagpoproseso sa mga larawan ng User o third party ay hawak ng Kumpanya.

 

Maliban sa sugnay sa naunang talata, lahat ng copyright at intellectual property right ng mga Serbisyo at lahat ng impormasyon na may kinalaman sa Serbisyo ay pag-aari ng Kumpanya at mga may-akda o may-ari na nagbigay ng kanilang pahintulot para gamitin ang kanilang gawa. Hindi maaaring gayahin, isalin, pahiramin, isaling-wika, baguhin, muling ilimbag, ikalat sa publiko, palaganapin, ipamahagi o ilathala ang kahit ano sa mga Serbisyo para sa kahit anong negosyo nang walang pahintulot.

 

Mga links ng website

Kapag naglalagay ng mga link sa website na ito, ang mga link mula sa ibang website na mayroong mga nilalaman na hindi maaari sa mga bata o nilalaman na labag sa pampublikong katahimikan at kaugalian ay mahigpit na ipinagbabawal.

Pag-abiso at pag-contact

Ang kahit anong paraan ng pag-aabiso o komunikasyon sa pagitan ng User at ng Kumpanya ay dapat isagawa sa paraan na pinagpasiyahan ng Kumpanya.

 

Pagbawal sa paglilipat ng karapatan at obligasyon

Hindi maaaring ilipat ng User ang mga karapatan at obligasyon ng mga Tuntunin base sa kasunduan na ito. Hindi rin maaaring mag-alok ng seguridad ang User sa kahit anong third party nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Kumpanya.

 

Namamahalang batas at hurisdiksiyon

Ang interpretasiyon ng mga Tuntunin ay pinamamahalaan ng batas ng Hapon. Kung mayroon mang kahit anong pagtatalo na may kinalaman sa mga Serbisyo, ang batas ay sumasailalim sa eksklusibong hurisdiksiyon ng korte kung nasaan ang punong opisina ng Kumpanya.

 

 

Huling binago noong November 30, 2014.